collage_LdV_4000.jpg
Psychotherapeut / Klinisch Psycholoog

iu-trsp.pngloesdevries-bw400px.jpgIn mijn praktijk kunt u terecht voor individuele psychotherapie als adolescent (vanaf 18 jaar), volwassene of oudere.
Als klinisch psycholoog heb ik een brede belangstelling voor diverse psychische problemen en daarbij ruime ervaring in het werkveld. In 1976 ben ik begonnen als kinder- en jeugdpsycholoog en sindsdien ben ik werkzaam in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Tot 2004 werkte ik in verschillende instellingen in verschillende plaatsen in Nederland; zoals een Jeugd Psychiatrische Dienst, verschillende RIAGG's (jeugd- en ouderen afdeling) en op de Poli van een Psychiatrisch Ziekenhuis. Tijdens de behandeling van kinderen en jeugdigen raakte ik steeds meer geïnteresseerd in de problemen van jongvolwassenen, ouders en grootouders met hun eigen specifieke levensfase.

In 2004 ben ik een eigen praktijk begonnen.

Beeldmerk-Kwaliteitsregister_def_blauw80px.png

Een overzicht van mijn BIG-registraties en
lidmaatschappen vindt u hier.

Soms lukt het niet om psychische klachten zelf of met steun van familie of vrienden op te lossen. Professionele hulp kan dan een oplossing bieden.

Klachten waarmee u in mijn praktijk terecht kunt:

 • Stemmingsklachten, zoals gevoelens van somberheid, gevoelens van leegte, depressieve klachten.
 • Angst- en spanningsklachten, zoals piekeren, dwanggedachten, schuldgevoelens, gevoelens van stress en faalangst.
 • Onverklaarbare lichamelijke klachten, zoals buikpijn, hoofdpijn.
 • Moeite met het verwerken van ingrijpende gebeurtenissen, bijvoorbeeld overlijden van een dierbare, echtscheiding of andere traumatische gebeurtenissen.
 • Terugkerende problemen in het sociale verkeer, zoals in het gezin, met familie, relatie of werk.
 • Complexe langdurig bestaande psychische problematiek, waarbij sprake is van meerdere problemen.

U kunt bij mij terecht voor individuele psychotherapie (Specialistische GGZ).

In grote lijnen bied ik twee vormen van psychotherapie aan:

Inzichtgevende behandeling
In deze psychodynamische behandeling gaan we op zoek naar de onderliggende betekenis van uw klachten of interactiepatronen. Het doel is om oude patronen te doorbreken om zodoende uw klachten te verminderen.
Dit is een procesgerichte behandeling.

Steunende-structurerende behandeling
Deze behandeling is direct gericht op het verminderen van uw klachten en gaan we niet per se op zoek naar de onderliggende betekenis. Dit is een klachtgerichte behandeling en daarbij maak ik gebruik van verschillende psychotherapeutische technieken.

Voorafgaand aan de behandeling beginnen we met de intakefase. Deze fase bestaat uit 3 à 4 gesprekken waarin ik samen met u de problemen en de hulpvraag duidelijk probeer te krijgen. Daarbij besteed ik veel aandacht aan uw levensgeschiedenis. In het adviesgesprek geef ik mijn visie op uw problematiek en bespreek ik met u het behandelingsvoorstel. Vervolgens wordt het behandelplan opgesteld, waarin de behandeldoelen worden vastgelegd. Daarnaast bespreken we de frequentie van de gesprekken.

Tijdens de behandeling laat ik u vragenlijsten invullen om het effect van de behandeling te meten. De resultaten gaan geanonimiseerd naar de centrale databank van de Stichting Benchmark GGZ. Dit is een vereiste van de verzekeraars vanwege hun wettelijke verplichting de kwaliteit in de zorg te bewaken.

Lees meer: SBGGZ

Aanmelden voor psychotherapie is op dit moment niet mogelijk. U kunt contact opnemen met uw zorgverzekeraar voor het vinden van een alternatief.

De meeste psychotherapeutische behandelingen worden vergoed vanuit de basisverzekering. Voor 2018 heeft mijn praktijk een contract met bijna alle zorgverzekeraars. Dat betekent dat uw behandeling volledig wordt vergoed. U betaalt wel uw eigen risico.
Om in aanmerking te komen voor vergoeding van de behandeling is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk.

Als u besluit de therapie geheel zelf te betalen, betaalt u € 95,00 per sessie. Een verwijzing van de huisarts is dan niet nodig.

Lees meer over de vergoedingsregeling op lvvp.info/vergoedingsregeling

Tarief no show
Wanneer een afspraak minder dan 24 uur voor het afgesproken tijdstip wordt afgezegd, wordt een tarief van 50,00 euro bij u in rekening gebracht.

Kwaliteitsstatuut
Het kwaliteitsstatuut voor deze praktijk kan op aanvraag op de praktijk worden ingezien.

Klachten- en geschillenregeling
Heeft u een klacht over de behandeling dan is het belangrijk dat u dat in eerste instantie met mij bespreekt. Mochten we er samen niet uitkomen, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de LVVP.

Adresgegevens
Telefonisch kunt u mij bereiken op 050 -5346574
e-mail: l.devries@extenzo.nu

Het bezoek- en postadres van de praktijk is:

Praktijk voor Psychotherapie
Ubbo Emmiussingel 43B
9711BD Groningen

(tegenover het Groninger Museum en het Centraal Station)

Registraties
fgzpt.png
Klinisch psycholoog (Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten)
Beeldmerk-Kwaliteitsregister_def_blauw80px.png Kwaliteitsregister Psychotherapie van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie.
logo.gif Psychotherapeut: Overheidsregistratie Min. van VWS 'Beroepen in de Gezondheidszorg' (BIG-inschrijfnummer: 09028044516)
logo.gif Gz- en klinisch psycholoog: Overheidsregistratie Min. van VWS 'Beroepen in de Gezondheidszorg' (BIG-inschrijfnummer: 99028044525)
Lidmaatschappen
lvvp.png Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP): https://www.lvvp.info
nvp.png Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)
vkjp.png Nederlandse Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie (VKJP)
iur-small.png Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)

L. de Vries, gevestigd te Groningen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01166749, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe L. de Vries met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

1. Toepassing
Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie L. de Vries persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) patiënten;
 2. alle overige personen die met L. de Vries contact opnemen of van wie L. de Vries persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

2. Verwerking van persoonsgegevens
L. de Vries verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers.

3. Doeleinden verwerking
L. de Vries verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd.

4. Rechtsgrond
L. de Vries verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5. Verwerkers
L. de Vries kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van L. de Vries persoonsgegevens verwerken. L. de Vries sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden
L. de Vries deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. L. de Vries deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

7. Doorgifte buiten de EER
L. de Vries geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt L. de Vries ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

8. Bewaren van gegevens
L. de Vries bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. L. de Vries hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

9. Wijzigingen privacystatement
L. de Vries kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van L. de Vries gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Rechten, vragen en klachten
U hebt het recht L. de Vries te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met L. de Vries door een e-mailbericht te sturen naar l.devries@extenzo.nu.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop L. de Vries persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met L. de Vries door een e-mailbericht te sturen naar l.devries@extenzo.nu. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).